December 18, 2018

Decentralizimi ka ecur përpara, hapa të mëtejshëm nevojiten për ta bërë funksional, thonë ekspertët

Një rishikim i procesit të decentralizimit në Shqipëri u prezantua dhe diskutua gjatë një conference me fokus tek implementimi dhe financat vendore Zv. Kryeministrja Senida Mesi […]
October 10, 2018

Angazhimi i dldp për zbatimin e modelit të llogaritjes së kostos dhe tarifës

Për vënien në zbatim të VKM Nr. 319 dt. 31.05.2018 “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”, Programi për Zhvillim dhe […]
October 8, 2018

Takim i Qendrës së Kompetencës me ekspertë vendorë të Menaxhimit të Mbetjeve

Në kuadër të punës dhe kontributit të vazhdueshëm që dldp jep në mbështetje të pushtetit vendor në sektorin e menaxhimit të mbetjeve urbane, në ambientet e […]
September 22, 2018

Seminar mbi Advokimin Rajonal në Evropën Lindore, zhvilluar në Shqipëri

Në kuadër të programit të Helvetas për 2017-2020, advokimi është përcaktuar si një çështje e tërthortë nga oganizata që nënkupton se advokimi po adresohet në të […]
July 6, 2018

Angazhimi i dldp për zbatimin e modelit të llogaritjes së kostos dhe tarifës

Për vënien në zbatim të VKM Nr. 319 dt. 31.05.2018 “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”, Programi për Zhvillim dhe […]
June 9, 2018

Rrjeti Kombëtar i Aleancave të Këshilltareve – një rrugë e gjatë drejt fuqizimit të gruas

Në bashkëpunim me pro-gramin dldp, UN Women, OSCE dhe Bashki të Forta, më 9 qershor, u mblodh në Shkodër Rrjeti Kombëtar i Aleancave të Këshilltareve për […]

Aktivitete dldp dhe 15 bashki për vitin 2016